استاندارها

   
 
 

استانداردها

پوشک بچه-ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و روشهای آرمون

 

حوله کاغذی - ویژگیها و روشهای آزمون

 
1 دستمال کاغذی - ویژگیها و روشهای آزمون  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  تبصره : تعیین آئین نامه مربوط به شرح وظایف و تعداد اعضای هیئت کارشناسی به عهده  هیئت مدیره انجمن می باشد